RODO

                                                               OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, co następuje:

Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Bajkowa Akademia w Mielcu jest Dyrektor Przedszkola.

Siedziba administratora: ul. Wojsławska 23, 39-300 Mielec

Cel przetwarzania danych: Realizacja zadań przedszkola niepublicznego w tym m.in. :

a) rekrutacji dzieci do przedszkola,
b) ewidencji dzieci,
c) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
d) w celach sprawozdawczych,.

Podstawą przetwarzania danych są: Ustawa o systemie oświaty
Ustawa Prawo oświatowe
Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej
Rozporządzenia Ministra Oświaty
Zgoda opiekuna dziecka którego dane dotyczą
Odbiorcami danych osobowych są: Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania potrzeby ich przetwarzania. Następnie wraz z datą ustania potrzeby zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: Dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego
Informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).
Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym.

Niepodanie powyższych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań przedszkola.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.